Privacy statement

 Inleiding

Deze website, www.vitesse.nl, wordt onderhouden door B.V. Vitesse (hierna: ‘’Vitesse’’). In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Vitesse omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Vitesse verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Producten/diensten

Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van Vitesse aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website van Vitesse. Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. Als u een ticket voor een bepaalde wedstrijd hebt gekocht, dan kan Vitesse u belangrijke praktische informatie over die wedstrijd sturen. Het is belangrijk dat u deze informatie ontvangt. De hier beschreven verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst.  

Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat Vitesse kan voldoen aan de fiscale bewaarplicht. Deze verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over de fiscale bewaarplicht (en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden), vindt u op de website van de Belastingdienst. De persoonsgegevens worden zeven jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

 

Nieuwsbrief

Door middel van onze nieuwsbrief geeft Vitesse informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat Vitesse een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.

Het is mogelijk dat u zichzelf via de website aanmeldt voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming).

Als u producten of diensten van Vitesse hebt gekocht, bijvoorbeeld een artikel uit de fan- of ticketshop, dan kan Vitesse per e-mail aanbiedingen doen voor soortgelijke producten of diensten. Daarvoor is uw toestemming niet vereist. Op basis van de wet (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet), is het namelijk toegestaan om bestaande klanten zonder toestemming uitingen te sturen over eigen gelijksoortige producten of diensten.

De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Derden

Vitesse kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’) en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”). Dit is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het webformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 24 maanden bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

- u via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;

- u commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat en sociale media;

- uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

Cookies

Vitesse maakt op de website gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren, voor analysedoeleinden en om je van relevante advertenties te voorzien. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 

 Cookies in-/uitschakelen 

Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kunt u het opslaan daarvan tegengaan. Als u meerdere computers hebt en/of van meerdere browsers gebruik maakt, dient u de cookies per computer en/of browser apart uit te schakelen.

Wat gebeurt er als u de cookies uitzet?

Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. En dankzij cookies worden de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Zet u de cookies uit, dan ontvangt u nog steeds reclame, alleen is deze dan niet meer afgestemd op uw surfgedrag. Als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt, moet u uw instellingen, zoals uw wachtwoord en inlognaam, steeds opnieuw intypen.

  • Instellingen worden niet meer onthouden
  • inloggegevens worden niet meer opgeslagen, zodat je ze elke keer opnieuw moet invoeren
  • U kunt niet meer direct informatie delen via social media
  • U zult gewoon advertenties blijven zien, maar deze zijn niet meer op je interesses afgestemd

Komt u er niet uit? Check de help-functie van uw browser of lees de uitleg hieronder.

Chrome: Voor informatie over het aanpassen van de browser Chrome klikt u op de volgende link: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Internet Explorer: Voor informatie over het aanpassen van de browser Internet Explorer klikt u op de volgende link: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: Voor informatie over het aanpassen van de browser Firefox klikt u op de volgende link: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen?s=cookies&r=2&as=s

Safari: En voor informatie over het aanpassen van de browser Safari klikt u op volgende link: http://support.apple.com/kb/PH5042

Bewaartermijn

In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria Vitesse hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart Vitesse de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Vitesse worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Vitesse en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Vitesse te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Vitesse te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hieronder genoemde contactmogelijkheden.

Minderjarig

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

Contactgegevens

Vitesse is gevestigd te Arnhem en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09102466 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement kun je contact opnemen via www.vitesse.nl/contact.  

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.