Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1 Definities en Toepasselijkheid

Gebruikers van deze algemene voorwaarden zijn GelreDome N.V. en de met deze vennootschap in een groep verbonden rechtspersoon, BV. Vitesse en de met deze stichting in een groep verbonden rechtspersoon en organisatoren van andere evenementen in GelreDome.

Wederpartijen zijn: de oorspronkelijke rechthebbende van een toegangsbewijs, de bezoeker van Gelredome. De wederpartijen worden in dit huisreglement aangeduid als “bezoeker”.

Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen de gebruikers en hun wederpartijen bij alle evenementen in GelreDome zowel op de koop van het toegangsbewijs, als op de toegang tot en met het verblijf in GelreDome.

Het multifunctioneel evenementencomplex GelreDome, gelegen aan de Batavierenweg te Arnhem, zal nader worden aangeduid als: “de Dome”.

Artikel 2 Legitimatie / vertoon van toegangsbewijs

Iedere bezoeker dient wanneer hij/zij op het terrein van de Dome en de satellietparkeerplaatsen aanwezig is, dan wel gebruik maakt van de shuttlebussen te beschikken over een geldig toegangsbewijs en legitimatiebewijs. Hij/zij heeft slechts toegang via de daartoe bestemde paden.

Elke medewerker van gebruikers, dan wel een door haar aangewezen derde, heeft te allen tijde de bevoegdheid te verlangen dat de bezoeker aantoont dat hij over een geldig toegangsbewijs beschikt en gerechtigd is zich daar te bevinden waar hij ten tijde van controle wordt aangetroffen of mogelijk doende is zich te begeven. Desgevraagd dient de bezoeker zich tevens te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs of pas met foto verstrekt door GelreDome, Vitesse of de KNVB. (Volstaan kan worden met één van de volgende documenten: Seizoen Club Card, Club Card, Supporters Lidmaatschapskaart of een KNVB pas of een rechtsgeldige vervanger van een dergelijk document.)

Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van de Dome dan waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft (zijnde de plaats zelf, de ruimte noodzakelijk om de plaats te bereiken, om het stadion te verlaten en de bijbehorende publieke voorzieningen.)

Bij het verlaten van het gedeelte van de Dome waartoe het toegangsbewijs recht geeft, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk.

Personen onder de 18 jaar hebben geen toegang tot de businessclub (Gelrelounge) in de Dome zonder begeleiding van een volwassene.

Kinderen onder de 6 jaar hebben zonder begeleiding van een volwassene geen toegang tot de Dome.

A
rtikel 3 Alcohol, drugs, handelswaar

Het is de bezoeker verboden het terrein van de Dome, de satellietparkeerplaatsen dan wel de shuttlebussen te betreden of daarin te verblijven terwijl men verkeert onder de invloed van alcohol, drugs dan wel enige andere stof, waaronder medicijnen, die het gedrag van personen ongunstig kan beïnvloeden.

Het is de bezoeker verboden drugs en dergelijke zaken mee te brengen.

Het meenemen van dranken is verboden. De koop en het nuttigen van (alcoholhoudende) dranken is slechts toegestaan in de daartoe aangewezen plaatsen c.q. ruimten.

Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen.

Het op het terrein van de Dome verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan voorzover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van gebruikers.

Op verzoek van medewerkers van gebruikers dient deze toestemming te worden overhandigd.

Gebruikers behouden zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, dranken en etenswaren, in zijn geheel of gedeeltelijk te (doen) staken op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van de Dome.

Bezoekers dienen afval van onder meer de genuttigde dranken en etenswaren te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken.

Artikel 4 Discriminatie, vuurwerk, wapens, hinder

Het is verboden voorwerpen in de Dome mee te nemen, dan wel voorhanden of in het bezit te hebben, zoals flessen, glazen, blikjes, stokken licht met een gebundelde straat, spandoeken met, naar de mening van de medewerkers van gebruikers, discriminerende of provocerende teksten, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, dan wel andere voorwerpen die als wapen kunnen worden aangewend of als middel om de orde te verstoren.

Het in de Dome meenemen, dan wel voorhanden hebben of bezitten, als ook het ontsteken van vuurwerk, is te allen tijde verboden.

Het is verboden in te Dome te gooien met enig voorwerp of met enige vloeistof.

Het is verboden zich in de Dome te gedragen op een wijze die door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder valt het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren. Een en ander ter beoordeling gebruikers.

Het is verboden in de Dome middelen aan te wenden dan wel voorhanden te hebben die naar het oordeel van de medewerkers, onnodige overlast of hinder aan derden veroorzaken dan wel de mogelijkheid hebben om gevaar te doen ontstaan voor, schade toe te brengen aan een ander persoon of goed. Middelen tot het produceren van lawaai worden hieronder begrepen.

Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen. Met name is het verboden lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en andere voorwerpen of bouwwerken te beklimmen.

Het is verboden op de stoelen te gaan staan.

Vernieling van meubilair dan wel van andere eigendommen van gebruikers leidt tot uitzetting. De kosten worden verhaald op de vernieler.

Het meebrengen van honden en andere dieren in de Dome, door anderen dan gemachtigde medewerkers is verboden.

Het is verboden in en nabij businessloges op welke wijze dan ook zodanig geluid te produceren dat dit hinder veroorzaakt voor gebruikers van businessloges, -boxen en –seats in het bijzonder.

Artikel 5 Vluchtwegen en zitplaatsen

Een ieder dient zich bij aankomst in de Dome op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden. Het gebruik van liften in geval van calamiteit is verboden.

Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijke zijn mede bestemd om, in geval van gevaar, een makkelijke toegang dan wel uitgang te bieden. Het is de bezoeker dan ook ten strengste verboden zich onnodig op of bij dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is.

Indien om veiligheidsredenen noodzakelijk wordt geoordeeld dat één of meer bezoekers uit het stadion geweerd of verwijderd worden, dient de bezoeker, c.q. dienen deze bezoekers de instructies op te volgen en bestaat geen recht op schadevergoeding en/of restitutie.

Artikel 6 Zitplaatsen

Het publiek mag slechts daar plaatsnemen waar het toegangsbewijs recht op geeft, waarbij de nummering van de zitplaatsen waar het toegangsbewijs recht op geeft, strikt moet worden aangehouden. Gebruikers behouden zich het recht voor de oorspronkelijke rechthebbenden van een toegangsbewijs, de plaats die op het toegangsbewijs staat aangegeven, zonder dat daarbij recht ontstaat op schadevergoeding of restitutie.

Artikel 7 Beeld- en/of geluidsopnamen

Met uitzondering van, naar het oordeel gebruikers, bevoegde persfotografen, filmers of journalisten, is het maken van beeld- en/of geluidsopnamen in de Dome, ten behoeve van commerciële doeleinden, verboden. Dit verbod kan uitgebreid worden tot alle doeleinden. Dit wordt alsdan bij de ingangen aangeduid.

In de Dome is een videobewakingssysteem operationeel. Bezoekers gaan ermee akkoord dat er video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden.

Artikel 8 Lift en roltrap

Het is verboden de personenliften zwaarder te belasten dan staat aangegeven.

Het is verboden roltrappen en liften anders dan voor het vervoer van personen en handzame voorwerpen te gebruiken. Voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van liften en/of roltrappen zijn gebruikers niet aansprakelijk.

Artikel 9 Parkeerterrein

Er bestaat voor de bezoekers de mogelijkheid tot betaald parkeren op het terrein van de Dome, alsmede op parkeerterreinen (shuttleparkeerplaatsen) die door gebruikers zijn aangewezen.

Op het parkeerterrein gelden de regels van het openbaar verkeer, alsmede de regels welke door middel van verkeersborden of aanwijzingen van stewards zijn aangegeven en van het Huisreglement.


Hoofdstuk 2. Bevoegdheden


Artikel 1 Aanwijzingen

Aanwijzingen van medewerkers van gebruikers alsmede politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

Medewerkers van gebruikers alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.


Hoofdstuk 3. Sancties


Artikel 1. Verwijdering

Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van gebruikers, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Dome worden geweigerd ofwel uit(enig deel van) de Dome worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Eén en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

Artikel 2
Gebruikers zijn gerechtigd, in geval van strijdig handelen als hiervoor bedoeld, danwel indien sprake is van een strafbaar feit of van een gedraging, waardoor het aanzien van GelreDome, Vitesse, de KNVB en/of derden wordt geschaad, gepleegd respectievelijk in of buiten de Dome, doch in relatie staande tot het evenement en/of wedstrijd in de Dome, de betrokkene(n) voor de toekomst de toegang tot één of meer evenementen of wedstrijden te ontzeggen, al dan niet onder tijdslimiet en die maatregelen te nemen, die tot handhaving van een dergelijke maatregel noodzakelijk mochten zijn. Dit geldt ook voor de oorspronkelijke rechthebbende op basis van het bedrag van de houder van het toegangsbewijs.

Een ieder die in strijd handelt met het hiervoor in enig artikel bepaalde, verbeurt aan de KNVB, indien het evenement een voetbalwedstrijd betreft, een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van € 450,- zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn.


Hoofdstuk 4. Kaartverkoop


Artikel 1.

Het is verboden toegangsbewijzen al dan niet commercieel te verkopen of af te geven met name tegen een hoger bedrag dan daarop staat vermeld.

Evenementen, waaronder wedstrijden, worden zoveel mogelijk gehouden c.q. gespeeld op de op het toegangsbewijs vermelde tijdstip(pen) en dag(en). Het recht op het aanbrengen van wijzigingen, dan wel het herstellen van fouten ter zake, wordt door de organisatoren echter te allen tijde voorbehouden.

De afgelasting, het staken en/of het niet uitspelen van een wedstrijd c.q. evenement geeft het publiek geen recht of restitutie van (enig deel van) de toegangsprijs, of andere compensatie, behoudens nader door gebruikers te stellen regels.

Een ieder dient zich bij aankoop van een toegangsbewijs te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs verstrekt door de overheid. Als legitimatiebewijs wordt geaccepteerd het paspoort, het rijbewijs of toeristenkaart. Voor de aankoop van toegangsbewijzen voor voetbalwedstrijden geldt dat tevens een Seizoen Club Card, een Club Card dan wel een Supporters Club Card of een KNVB pas dient te worden getoond (of eventuele rechtsgeldige vervangers van de genoemde documenten).

Iedere bezoeker geeft de medewerkers van gebruikers het recht om de gegevens op het legitimatiebewijs direct of indirect over te nemen. Dit kan in de vorm van het maken van een kopie van het identiteitsbewijs.

De wijze van kaartverkoop is, naast het hier bepaalde in hoofdstuk 4, geregeld in een specifieke constructie die geacht wordt onderdeel van deze algemene voorwaarden uit te maken. Een ieder die op een andere dan de beschreven wijze een toegangsbewijs heeft verkregen, kan onder inneming van het toegangsbewijs de toegang tot het stadion worden ontzegd.

De toegangskaarten die het geautomatiseerde toegangscontrolesysteem niet als zodanig herkent, verliezen hun geldigheid en kunnen worden ingenomen zonder dat de houder van de toegangskaart wordt toegelaten.


Hoofdstuk 5. Aansprakelijkheid

Artikel 1.
De bezoeker van de Dome is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze algemene voorwaarden en vrijwaart gebruikers voor aanspraken van derde ter zake. De gebruikers, noch hun medewerkers zijn aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die door de oorspronkelijke rechthebbende of de houder van een toegangsbewijs of door een bezoeker is geleden tenzij deze aantoont dat er sprake is van grove schuld en/of nalatigheid.

De oorspronkelijke rechthebbende van het toegangsbewijs is in het kader van dit huisreglement medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.


Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

Artikel 1.
Gebruikers hebben het recht derden aan te wijzen om datgene wat in deze algemene voorwaarden staat te effectueren.

Artikel 2.
Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen niet (geheel) rechtsgeldig zijn of zullen worden laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van een ongeldigheid van een bepaling treedt hiervoor in de plaats een nieuwe bepaling die met de oude, niet-rechtsgeldige bepaling zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en doelstelling.

Artikel 3.
Wetgeving, verordeningen, besluiten, bepalingen en algemene voorwaarden van overheidswege alsmede de KNVB zijn integraal verbindend. Ook de bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft, of kunnen betreffen, op de Dome van toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing.